iO. Independent Opticians

Algemene voorwaarden

Eccelux BV, met zetel te Adolf Buylstraat 35, 8400 Oostende, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0719 53 97 63

Artikel 1: Algemeen

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Eccelux BV, alsmede aan haar gelieerde rechtspersonen en (rechts)personen waarmee zij enig samenwerkingsverband heeft, waaronder begrepen offertes en aanvragen daartoe en door haar gesloten en te sluiten overeenkomsten. De toepasselijkheid van de door de consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met Eccelux BV een overeenkomst heeft gesloten respectievelijk wenst af te sluiten) gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als zij schriftelijk en uitdrukkelijk door Eccelux BV zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 2: Aanbiedingen

Alle offertes zijn gedurende veertien kalenderdagen, tenzij uit de offerte anders blijkt, onherroepelijk. De offerte vervalt, indien zij niet binnen die termijn door de consument wordt aanvaard.
Een overeenkomst tussen Eccelux BV en de consument komt tot stand doordat Eccelux BV de order van de consument schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaardt of een begin met de uitvoering van de order maakt. Een elektronische bevestiging van uw bestelling wordt u door Eccelux BV toegestuurd, met inbegrip van een overzicht van de geplaatste bestelling. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat Eccelux BV een begin met de uitvoering van de order maakt, geldt de factuur van Eccelux BV tevens als orderbevestiging.

Artikel 3: Vooruitbetaling

Eccelux BV is gerechtigd alvorens werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de consument te verlangen voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de consument.
Indien Eccelux BV uitstel van betaling krijgt of failliet wordt verklaard en een vooruitbetaling niet of niet volledig kan worden terugbetaald, zal het hoofdkantoor van Eccelux BV -indien mogelijk- op verzoek van de consument een of meer ondernemers aanwijzen die de overeenkomst alsnog zullen uitvoeren onder verrekening van de vooruitbetaalde som. Deze aanwijzing zal zo spoedig mogelijk geschieden, maar in ieder geval binnen tien werkdagen nadat de consument daartoe zijn verzoek bij het hoofdkantoor van Eccelux BV heeft ingediend en zoveel mogelijk in overleg met de consument.
Indien het niet mogelijk is de overeenkomst op de onder lid 2 aangegeven wijze uit te voeren conform de oorspronkelijke overeenkomst, stelt Eccelux BV zich garant voor teruggave van de vooruitbetaling aan de consument. Eccelux BV betaalt binnen vijf werkdagen, nadat door de consument is aangetoond dat de uitvoering onmogelijk is, de vooruitbetaalde som aan de consument.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen gaat pas op de consument over, zodra deze aan zijn betalingsverplichtingen uit de aan de levering ten grondslag liggende overeenkomst en eerder gesloten overeenkomsten, inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete, heeft voldaan. Tot dan kan de consument slechts over de goederen beschikken ten behoeve van eigen gebruik. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen of, indien er gegronde vrees bestaat dat de consument zulks niet zal doen, is Eccelux BV op ieder moment gerechtigd de goederen terug te nemen.

Artikel 5: Overmacht

Ingeval door omstandigheden die niet aan Eccelux BV, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen, waaronder in ieder geval – maar niet limitatief – wordt verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties, overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, transportmoeilijkheden, door Eccelux BV onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Eccelux BV, welke niet voor risico van Eccelux BV komen en de omstandigheid dat Eccelux BV een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Eccelux BV te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en Eccelux BV hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Eccelux BV niet gehouden tot betaling van enige schadevergoeding. Eccelux BV kan, te harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

Artikel 6: Ontbinding

Indien de consument enige verplichting jegens Eccelux BV niet, niet volledig of niet tijdig heeft voldaan, aan hem uitstel van betaling is verleend, hij in staat van faillissement is verklaard of de Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen van 31 januari 2009 op hem van toepassing is verklaard, is hij van rechtswege in verzuim, zijn alle vorderingen van Eccelux BV direct opeisbaar en is Eccelux BV bevoegd om de overeenkomst direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de tekortkoming – gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis – deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.

Artikel 7: Levertijd

Levertijden worden bij wijze van benadering verstrekt. Behoudens overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 5, worden de goederen in elk geval binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst geleverd. De door Eccelux BV te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen éénmaal aan de consument heeft aangeboden.
Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument Eccelux BV schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van veertien dagen voor de nakoming wordt geboden. Gaat Eccelux BV binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

Artikel 8: Betaling

Het aan Eccelux BV verschuldigde bedrag dient direct bij aflevering respectievelijk na het verrichten van de diensten tegen bewijs van kwijting te worden voldaan, tenzij partijen anders overeenkomen.
Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt een betalingstermijn van maximaal veertien dagen na factuurdatum. De consument is automatisch in verzuim wanneer hij na het verstrijken van deze betalingstermijn het verschuldigde bedrag niet heeft betaald.
Indien de consument in verzuim is, stuurt Eccelux BV hem een betalingsherinnering, waarin zij de consument op zijn verzuim wijst en waarin zij hem alsnog de gelegenheid biedt binnen een termijn van tien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering het verschuldigde bedrag te betalen.
Indien de consument ook dan niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Eccelux BV bevoegd zonder nadere aankondiging tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.

Artikel 9: Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten

Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Eccelux BV de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 1153 BW in rekening te brengen, te rekenen vanaf de dag van intreding van het verzuim.
In geval de consument in gebreke blijft met betaling van een verschuldigd bedrag is de consument gehouden alle in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten, minimaal gelijk aan 15% van de uitstaande vordering, aan Eccelux BV te voldoen.

Artikel 10: Opschorting van betalingsverplichting

De consument is in geval van klachten uitsluitend gerechtigd dat deel van de factuur in te houden dat in redelijke verhouding staat tot de inhoud en de ernst van de klacht. Dit ontheft de consument niet van zijn verplichting tot betaling van het resterende deel van de factuur binnen de overeengekomen termijn.

Artikel 11: Garantie

Eccelux BV garandeert dat de door haar verrichte oogmeting en de door haar vervaardigde bril en/of andere door haar verschafte hulpmiddelen in overeenstemming zijn met de overeenkomst en voldoen aan de wettelijke normen. In geval van geconstateerde gebreken in oogmeting en/of briluitvoering en/of andere hulpmiddelen is Eccelux BV verplicht kosteloos een nieuwe oogmeting te verrichten en/of nieuwe glazen en/of andere hulpmiddelen te leveren. Voorts garandeert Eccelux BV dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij het aangaan van de overeenkomst zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma’s.
Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen die bestaan bij de levering en zich binnen een termijn van twee jaar vanaf de levering manifesteren, binnen twee maanden nadat het gebrek zich gemanifesteerd heeft bij Eccelux BV zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken dienen binnen veertien dagen, maar tenminste binnen twee maanden, nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden, te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt. In alle gevallen moet Eccelux BV een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.
Aanspraak op garantie vervalt indien derden of de consument zonder toestemming van Eccelux BV herstel- of andere werkzaamheden aan het door Eccelux BV – met garantie – geleverde hebben verricht of hebben laten verrichten.
De consument is gerechtigd een afschrift van het door Eccelux BV vastgestelde brilvoorschrift mede te nemen, zulks echter uitsluitend voor zover de consument aan zijn betalingsverplichting(en) ingevolge deze algemene voorwaarden heeft voldaan.
Schade aan goederen die ter reparatie en/of andere behandeling worden aangeboden en die gezien hun leeftijd een verhoogd risico voor schade met zich meebrengen, is voor rekening en risico van de consument, mits dit van te voren is medegedeeld.
Het bovenstaande laat onverlet de rechten die de consument krachtens de wet toekomen.
Alle klachten dienen gericht te worden aan: Eccelux BV

Artikel 12: Aansprakelijkheid

Alle aansprakelijkheid van Eccelux BV jegens de consument is beperkt tot nakoming van de in artikel 11.1 opgenomen garantieverplichting.
Eccelux BV is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor Eccelux BV aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van productenaansprakelijkheid.
Aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend personeel van Eccelux BV of door ingeschakelde derden, indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, waaronder begrepen omzet- en winstderving, geleden verlies, gedane investeringen, reputatieschade etc., wordt voorts uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Eccelux BV.
Indien en voor zover ondanks het bepaalde in dit artikel op Eccelux BV toch enige aansprakelijkheid rust, uit welken hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 15.000,00 per schadegeval en maximaal € 100.000,00 per kalenderjaar, behoudens indien er sprake is van opzet of grove schuld van leidinggevend personeel aan de zijde van Eccelux BV en behoudens indien er sprake is van fysieke schade als gevolg van een gebrek in de zaak.
Indien Eccelux BV ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens een overeenkomst met de consument c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de consument haar ter zake volledig vrijwaren en Eccelux BV alles vergoeden dat zij aan deze derde dient te voldoen.

Artikel 13: Overig

Eccelux BV houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met Eccelux BV geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Meer informatie over onze Privacy Policy is te vinden op onze website.
Op de rechtsverhouding tussen Eccelux BV en de consument is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Brugge of door de Rechtbank van de plaats waar de verweerder gevestigd is, naar keuze van de eiser.
Zijn of worden deze Algemene voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven partijen aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Algemene voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Bezoek onze winkels

Voor persoonlijk advies en professionele oogcontroles